Couto, Mia Terra sonâmbula / Mia Couto

Terra sonâmbula / Mia Couto . - Porto : Público, 2003 . - 222 p. 21 cm . - (Mil Folhas . 62)
8496200744
Literatura Lusófona Século XX

821.134.3(679)-31"19"